СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН“

гр. Червен бряг, ул. „Тома Петков“ № 25

 

ЗАПОВЕД № 415

гр. Червен бряг/04.11.2016 г.

            На основание чл. 259, ал. 1, чл. 265 от Закона за предучилищното и училищното образование и във връзка  с изпълнение на Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

Н А Р Е Ж Д А М:

 1. Класните ръководители на учениците от І до ХІІ клас да проведат родителски срещи при спазване на изискването на чл. 12, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата (Директорът изпраща покана чрез класния ръководител на ученик, в срок не по-малко от 15 дни преди датата на провеждането на събранието и/или на срещите на родителите/.
 2. Родителските срещи да се проведат по график – Приложение към заповедта.
 • Родителските срещи да се проведат при следния дневен ред:
 1. Излъчване на представител на родителите на класа за Общото събрание, за избор на обществен съвет на училището.
 2. Отчет на входящото ниво и резултатите от учебно-възпитателната работа
 3. Превантивни дейности по преодоляване на агресията и насилието в училището.
 4. Опазване на училищната собственост – проблеми.
 5. Класните ръководители да уведомят родителите за срещата чрез ученическата книжка на учениците, а поканата да съдържа дневен ред, дата, час и място на провеждане (срок за изпълнение до 15.11.2016 г.). Време на провеждане на родителските срещи от 15.11.2016 г. до 23.11.2016 г.
 6. На основание чл . 7, ал. 2, т. 1б от всяка паралелка се избира по един представител за участие в Общото събрание.
 7. На родителските срещи във всеки клас да се води протокол от определен от класния ръководител родител. Протокола да бъде подписан от протоколчика и класния ръководител.
 8. Класният ръководител да попълни поименен списък на присъстващите на родителската среща.
 9. След приключване на родителската среща и оформянето на документите класния ръководител лично представя на Валя Стоянова или Таня Пробойска документите за регистрация в дневника за входяща кореспонденция на училището. Тези документи, протоколите и поименните списъци се представят в деня, следващ провеждането на родителските срещи.
 10. На 15.12.2016 г. (четвъртък) от 17:00 часа в Актовата зала на училището (База 1) да се проведе Общо събрание с представителите на всяка паралелка при следния дневен ред:
 11. Запознаване с дейността на обществения съвет.
 12. Учредяване и избор на членове и председател на обществения съвет на училището.
 13. Текущи въпроси.
 14. Дейности и отговорности
 15. За протоколчик на Общото събрание определям Планета Петрова Митковска – заместник-директор, учебна дейност.
 16. Присъстващите на събранието да се подпишат в присъствените списъци
 17. Планета Петрова Митковска да регистрира в дневника за входяща кореспонденция на училището протокола и присъствения списък в срок до 3 дни от провеждането на събранието.
 18. До 30.11.2016 г. Мариана Ценкова Георгиева – заместник-директор, административно-стопанска дейност да изготви писмена покана до всеки родител за участие в Общото събрание и чрез класните ръководители да бъдат раздадени на родителите.
 19. Родителските срещи да се напишат в дневниците на паралелките.
 • Броят на членовете на обществения съвет да бъде от седем представители – един представител на финансиращ орган и шест представители на родителите. Броят на резервните членове да бъде от трима представители – родителите на ученици от училището.
 • Членовете на обществения съвет да попълнят декларации, с които удостоверяват липсата на обстоятелствата по чл. 5 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата. Декларациите да бъдат изготвени от Мариана Ценкова Георгиева – заместник-директор, административно-стопанска дейност.
 1. След приключване на избора да се издаде заповед за състава на обществения съвет и лицата, които имат право на съвещателен глас (един представител на настоятелството и трима представители на ученическото самоуправление). Информацията за обществения съвет да бъде качена на интернет страницата на училището с информация за състава, за неговите заседания и решения, които взема.
 2. На методическата сбирка на класните ръководители на 09.11.2016 г. да бъдат запознати със заповедта на директора срещу подпис.

Настоящата заповед да се доведе до знание на упоменатите лица за сведение и изпълнение срещу подпис.

Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.

 

Директор: (Емил Горанов)

 

Запознати със заповедта:

Планета Митковска

Мариана Георгиева

Валя Стоянова

Таня Пробойска

І а клас Валентина Георгиева

І б Маргарита Димитрова

І в Боянка Кръстева

І г Стефка Бръмбашка

ІІ а Ралица Добрева

ІІ б Васил Василев

ІІ в Красимир Ангелов

ІІ г Първолета Филипова

ІІ д Миглена Христова

ІІІ а Нели Петкова

ІІІ б Мая Йончева

ІІІ в Красимира Динкова

ІV а Дора Маринова

ІV б Лидия Лакова

ІV в Калинка Козовска

V а Антон Шуманов

V б Меди Щийнингер

V в Вергиния Александрова

V г Вергиния Дамянова

VІ а Деница Кръстева

VІ б Цветелинка Кирилова

VІ в Иван Цветков

VІ г Маргарита Цекова

VІІ а Момчил Стоянов

VІІ б Христо Ватовски

VІІ в Веселка Георгиева

VІІ г Георги Георгиев

VІІІ а Бойка Атанасова

VІІІ б Вилияна Херувимова

ІХ а Красимира Николова

Х а Светла Лакова

Х б Грета Стефанова

ХІ а Даниела Нечовска

ХІІ а Геновева Ценкуловска

ХІІ б Галина Кънова