Средно общообразователно училище

Д-р Петър  Берон“ гр. Червен бряг

 

УТВЪРЖДАВАМ:

ДИРЕКТОР:

/ЕМИЛ ГОРАНОВ/

 

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИТЕ В І КЛАС

ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА 

 

С цел да не се създава обществено напрежение и във връзка със задоволяване интересите на ученици и родители определяме критерии, с които не ограничаваме родители и настойници на учениците в избора на училище.

СОУ „Д-р Петър Берон” гр. Червен бряг приема всички желаещи ученици да се обучават в І клас през учебната 2016/2017 г.

Критерии:

 1. Близост до училището.
 2. Наличие на деца от семейството, обучаващи се в училището.
 3. Деца със специални образователни потребности, живеещи в близост до училището, имащи възможност да ползват изградената достъпна архитектурна среда.
 4. Деца със специални образователни потребности, имащи възможност да се възползват от екипа за комплексно педагогическо оценяване, работещ в училище.
 5. Деца близнаци и сираци.
 6. Деца на родители инвалиди, живеещи в близост до училището.
 7. Деца на учители и служители, работещи в училището. 

 


Средно общообразователно училище

Д-р Петър  Берон“ гр. Червен бряг

 

УТВЪРЖДАВАМ:

ДИРЕКТОР:

/ЕМИЛ ГОРАНОВ/

 

 

ГРАФИК

НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

 

 1. Провеждане на педагогически съвет за определяне реда за прием на ученици в Първи клас, график на дейностите, критерии за подбор и необходими документи за прием.

Срок: 16.02.2016 г.

Отг.: Директорът

 1. Издаване на заповед от директора за обективиране на реда за приемане на ученици в Първи клас, определен от Педагогическия съвет.

Срок: 19.02.2016 г.

Отг.: Директорът

 1. Оповестяване на информация за реда, сроковете, критериите за подбор и друга информация, имаща значение за записване на ученици в Първи клас през учебната 2016/2017 година.

Срок: 23.02.2016 г.

Отг.: Директорът

 1. Приемане на молби /заявления/ за записване на първокласници с приложените необходими документи.

Срок: до 30.05.2016 г.

Отг.: Директорът

 1. Обявяване на списъка с класираните ученици, като копие от списъците директорът изпраща в РИО – Плевен.

Срок: 03.06.2016 г. в 17.00 часа

Отг.: Директорът

 1. Записване на класираните ученици срещу оригинал на Удостоверение за завършена подготвителна група.

Срок: 06.06.2016 г. и 07.06.2016 г.

Отг.: Директорът

 1. Директорът подава в РИО – Плевен справка за записани в Първи клас ученици след първото класиране и броя на свободните места.

Срок: 08.06.2016 г. до 17.30 часа

Отг.: Директорът

 1. Попълване на свободните места.

Срок: 09.06.2016 г. и 10.06.2016 г.

Отг.: Директорът

 1. Директорът подава в РИО – Плевен справка за попълването на свободните места и обявява останалите свободни места, които ще се попълват до 15.09.2016 г.

Срок: 13.06.2016 г. до 17.30 часа

Отг.: Директорът

 1. Попълване на обявените след второ класиране свободни места.

Срок: до 15.09.2016 г.

Отг.: Директорът

 1. Директорът изпраща в РИО – Плевен заповедта, с която обективира реда за приемане на ученици в училището, определен от педагогическия съвет.

Срок: до 02.03.2016 г.

Отг.: Директорът

 1. Изготвяне на информация за реда, сроковете, критериите за подбор и друга информация, която е от значение за записване в Първи клас.

Срок: 02.03.2016 г.

Отг.: Директорът


Средно общообразователно училище

Д-р Петър  Берон“ гр. Червен бряг 

 

ЗАПОВЕД №901

гр. Червен бряг, 17.02.2016 г.

На основание чл. 147, ал. 1, т. 1 и т. 9 от Правилника за прилагане на закона за народната просвета, във връзка с писмо №РД-15-826/25.01.2016 г. на Началника на РИО – Плевен, Решение №5 и Решение №6 от заседание на Педагогическият съвет протокол №5/16.02.2016 г.

О П Р Е Д Е Л Я М:

І. Ред за прием на ученици в Първи клас за учебната 2016/2017 година:

 1. За учебната 2016/2017 година да се осъществи прием на ученици в Първи клас в четири паралелки.
 2. В Първи клас да се приемат деца на 7 години, навършени в съответната календарна година. Деца, навършили 6 години, могат да постъпят в Първи клас по преценка на родителите или настойниците, ако физическото и умствено развитие им позволява това.
 3. Детето може да започне и по-късно от 7 години след подаване на писмена молба от родителите или настойниците и след решение на ЕКПО към РИО.
 4. Директорът и упълномощени от него лица създават условия за гласност и информираност на родителите за сроковете и графика на дейностите по записване на ученици в Първи клас за учебната 2016/2017 година.
 5. Училището приема всички ученици, чиито родители са подали заявление за постъпване в Първи клас. При желание от страна на родителите за всички деца се осигурява целодневна организация.
 6. Родителите /настойниците/ подават в определен срок заявление /по образец/ до директора на училището за постъпване на детето в Първи клас.
 7. Заявленията се приемат от назначена със заповед на директора комисия.
 8. Записването на децата в Първи клас сред определения срок, се извършва при наличието на свободни места в паралелките.
 9. Училището се избира от родителите или настойниците, а директора и назначената от него комисия разпределя учениците по паралелки.
 10. Необходими документи за прием на ученици в Първи клас за учебната 2016/2017 година:
 • Заявление за записване в Първи клас /по образец на училището/;
 • Заявление за записване в ПИГ /по образец на училището/;
 • Копие на Акта за раждане на детето /представяне на оригинала за сравнение/;
 • Удостоверение за завършена подготвителна група – оригинал.

 

ІІ. Критерии за подбор на кандидатите в Първи клас за учебната 2016/2017 година:

 1. Близост до училището.
 2. Наличие на деца от семейството, обучаващи се в училището.
 3. Деца със специални образователни потребности, живеещи в близост до училището, имащи възможност да ползват изградената достъпна архитектурна среда.
 4. Деца със специални образователни потребности, имащи възможност да се възползват от екипа за комплексно педагогическо оценяване, работещ в училище.
 5. Деца близнаци и сираци.
 6. Деца на родители инвалиди, живеещи в близост до училището.
 7. Деца на учители и служители, работещи в училището.

 

Директор:

/Емил Горанов/


СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ

 „Д-р Петър Берон” гр. Червен бряг

 

УТВЪРЖДАВАМ:

ДИРЕКТОР:

                   (Емил Горанов) 

 

РЕД ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА 

 1. За учебната 2016/2017 година да се осъществи прием на ученици в Първи клас в четири паралелки.
 2. На основание чл. 35, ал. 1 от Правилник за прилагане на закона за народната просвета в първи клас се приемат деца на 7 години, навършени в съответната календарна година. Деца, навършили 6 години могат да постъпят в първи клас по преценка на родителите или настойниците, ако физическото и умственото развитие им позволява това.
 3. Детето може да започне и по-късно от 7 години след подаване на писмена молба от родителите или настойниците и след решение на ЕКПО към РИО.
 4. Директорът или упълномощени от него лица създават условия за гласност и информираност на родителите за сроковете и графика на дейностите по записване на ученици в Първи клас за учебната 2016/2017 година.
 5. Училището приема всички ученици, подали заявление за постъпване в Първи клас. При желание от страна на родителите за всички деца се осигурява целодневна организация.
 6. Родителите (настойниците) подават в определен срок заявление по образец до директора на училището за постъпване на детето в Първи клас.
 7. Заявленията се приемат от комисия за приемане на ученици в Първи клас.
 8. Записването на деца в първи клас след определения срок, се извършва при наличието на свободни места в паралелките.
 9. Училището се избира от родителите или настойниците, а директора назначава комисия, която разпределя учениците по паралелки и определя със заповед класни ръководители.
 10. Необходими документи за прием на ученици в Първи клас за учебната 2016/2017 година са:
  • Заявление за записване в Първи клас (по образец на училището).
  • Заявление за записване в ПИГ (по образец на училището).
  • Копие от Акт за раждане на детето (представяне на оригинал за сравнение).
  • Удостоверение за завършена подготвителна група – оригинал.
 11. Определям работното време на комисията по прием на документи, както следва: всеки работен ден от 07:30 часа до 13:30 часа и от 14:00 часа до 17:00 часа, в кабинета на помощник-директора в База 1 на СОУ „Д-р Петър Берон” гр. Червен бряг.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.