СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН”

ул. „Тома Петков” №25 – гр. Червен бряг; тел./факс: 0659/93162;

0659/92009; 0659/92751; email: p_beron@abv.bg; www.souberon.org 

 

ЗАПОВЕД № 1223

гр. Червен бряг/13.04.2016 г.

На основание чл. 147, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета и във връзка с опазване живота и здравето на учениците

Н А Р Е Ж Д А М:

  1. Влизането в двора на училището и излизането от него да става само през желязната порта от към ул. „Търговска“. Това е официалния вход на училището.
  2. Забранявам преминаването и промушването на ученици и прехвърлянето на чанти и други вещи през голямата желязна порта от към пазара. Тази порта се отваря и използва само от транспортни средства, които обслужват училището и общината.
  3. Забранявам прескачането на оградите на училището от учениците, прехвърлянето на чанти и сакове през оградата и други действия, които могат да доведат до падане и нараняване.
  4. Класните ръководители и учителите в база 1 на училището да проведат беседа и разговори с учениците относно изпълнението на заповедта с цел недопускане на инциденти. Задължавам класните ръководители да доведат до знание на родителите издаването на заповедта.

Настоящата заповед да се доведе до знание на учениците от І до VІ клас, класните ръководители и учителите за сведение и изпълнение.

Директор: Емил Горанов

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.