СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН”

гр. Червен бряг, ул. „Тома Петков” №25

 

С П Р А В К А 

за свободните места за ученици в паралелките на

СУ „Д-р Петър Берон“ гр. Червен бряг

за периода от 15.09.2016 г. до 20.10.2016 г.

Клас Паралелка Брой места
1 Іб 1
1 Ів 1
4 ІVа 1
5 Vб 1
6 б 1
6 г 1
7 VІІг 1
10 Хб – профил „Хуманитарен“ 1